5 jaar extra zekerheid garantie van Liebherr

Alle laboratorium koel- en vriesapparaten van Liebherr komen in aanmerking voor 5 jaar extra zekerheid. Dit betekent dat u van het tweede tot en met het vijfde jaar na de aankoopdatum garantie ontvangt op alle onderdelen en arbeidsloon. In het geval van een eventuele storing worden alleen de voorrijkosten in rekening gebracht. U ontvangt de 5 jaar extra zekerheid geheel gratis. Het enige wat u hiervoor moetdoen is het apparaat binnen 6 maanden na aankoop registreren via www.koelen.nl  

 

Voorwaarden 5 jaar zekerheid


Op door Buram Electro B.V. geleverde professionele koel- en vriesapparaten (niet zijnde apparaten voor huishoudelijk gebruik en wijnbewaar- of wijnklimaatkasten) wordt – mits de eindgebruiker zich binnen 6 maanden na aanschaf via de website www.koelen.nl heeft geregistreerd - en op vertoon van de originele, gespecificeerde aankoopnota in het tweede tot en met het vijfde jaar na aankoop extra zekerheid  aangeboden. De ingangsdatum van de extra zekerheid wordt bepaald door de afleverdatum die staat vermeld op de leveringsfactuur van de desbetreffende verkopende instantie. Wanneer het serienummer in het apparaat niet overeenkomt met het geregistreerde serienummer, kan geen beroep worden gedaan op extra zekerheid. De extra zekerheid is niet overdraagbaar naar een volgende eigenaar en geldt ook niet bij verhuur aan derden. In het onverhoopte geval van reparatie gedurende de periode van extra zekerheid worden de kosten van onderdelen en arbeidsloon niet in rekening gebracht. Slechts de op dat moment  geldende voorrijkosten per apparaat moeten worden betaald. De extra zekerheid is enkel geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd. Onder de extra zekerheid vallen niet: glasbreuk, verlichting, deurrubbers, losse kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en -roosters en alle beschadigingen aangebracht door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen als gevolg van installatiefouten, ontbreken van voldoende beluchting en ontluchting, oneigenlijk gebruik, gebruik van zuren en chemicaliën, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen
aan het apparaat. Buram Electro B.V. vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de technische dienst van Buram Electro B.V. of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is Buram Electro B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect uit een storing voortvloeit. U kunt alleen aanspraak maken op de extra zekerheid voor reparaties binnen Nederland. Indien ten onrechte een beroep op de technische dienst wordt gedaan, zullen voorrijkosten en arbeidsloon aan de gebruiker in rekening worden gebracht, volgens de op dat moment geldende tarieven. Dit is het geval indien de omschrijving van de aard van de storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek. Een reparatie gedurende de looptijd van de extra zekerheid verlengt de duur van deze extra zekerheidstermijn niet.